BelgieNlFrEn  NederlandNl
E-mail:  
Wachtwoord:
Onthoud mij Wachtwoord vergeten?

Algemene verkoopsvoorwaarden Brainscape nv

1.De informaties, opgegeven in onze catalogus en website, zijn te begrijpen als informatief en binden Brainscape niet.  Eventuele afwijkingen kunnen geenszins aangewreven worden als fout en vallen buiten verantwoordelijkheid van Brainscape.

2. Brainscape behoudt zich het recht om bestellingen te weigeren om reden van insolvabiliteit van de klant of negatief advies van de kredietverzekeringsmaatschappij, of om welke reden dan ook zonder verantwoording.

3.Alle opmerkingen op leveringen van goederen, diensten of prestaties moeten uiterlijk binnen de acht dagen na ontvangst per aangetekend schrijven kenbaar gemaakt worden.

4.De gefactureerde prijzen zijn de prijzen dewelke op de dag van bestelling gehanteerd worden en steeds te rekenen zonder de transportkosten, tenzij nadrukkelijk anders vermeld. De prijzen op de bestelbons worden steeds zonder verbintenis opgegeven. Alle prijswijzigingen komen ten laste van de koper, inbegrepen deze door lasten, taksen, invoerrechten, koerswijzigingen enz.

5. De goederen worden steeds verzonden op risico van de klant. De klant zal bij gebeurlijke schade of verlies tijdens het transport geen aanspraak kunnen maken op enige schadevergoeding wegens niet of gedeeltelijke levering, door overmacht.

6. Verpakkingen kunnen, volgens overeenkomst, ter beschikking gesteld worden door Brainscape. De klant is verantwoordelijk voor schade en/of verlies van rolcontainers, boxpallets en/of andere verpakkingen en zal deze moeten vergoeden rato van 183.00 EUR per rolcontainer of boxpallet.

Rolcontainers worden aangerekend aan 59.00 EUR/Stuk. Eventuele opbrengsten worden in mindering gebracht. PC's aan 0.25 EUR/kg, Notebook aan 0.25 EUR/kg, Printers aan 0.10 EUR/kg, klein elektronisch materiaal aan 0.095 EUR/kg. Schermen zijn betalend en worden aangerekend bovenop de transportkosten, 0.25 EUR/kg.

De verpakkingen worden door Brainscape gratis ter beschikking gesteld, gedurende 14 kalenderdagen. De eerste kalenderdag is de dag waarop de verpakking geleverd is bij de klant. Van af de 15e kalenderdag is er een daghuurprijs verschuldigd van 2€ per begonnen kalenderdag.

7.Betalingen dienen contant te gebeuren, via overschrijving, behoudens andersluidende schriftelijke afspraken.
Bij laattijdige betaling zijn van rechtswege en zonder ingebrekestelling intresten verschuldigd van 10 % op jaarbasis en wordt de factuur verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding van 10 % van het factuurbedrag met een minimum van 25 €.

8. Voor alle betwistingen voortspruitende uit deze overeenkomst zijn uitsluitend de rechtbanken van het arrondissement Turnhout  en Antwerpen bevoegd.

CHAT MET ONS

Privacyverklaring | Disclaimer

Indigo Productions